Adatvédelmi tájékoztató

A Helena-Z Kft. (székhely: 2360 Gyál., Rózsa u. 25. cégjegyzékszám: Cg. 13-09-080184) számára kiemelten fontos a honlap látogatói által megadott személyes adatok védelme.

A megadott személyes adatokat a vonatkozó hatályos jogszabályoknak eleget téve, körültekintéssel, és szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

Harmadik fél részére a megadott személyes adatait nem adjuk át, csak ha a Szolgáltatás jellege miatt (pl.: futárszolgálat), annak teljesítésével kapcsolatosan és mindenkor az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

A jelen adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat tartalmazza az Helena-Z Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) által üzemeltetett, a webshop.helena.hu (a továbbiakban: Weboldal) domain név alatt elérhető oldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Szolgáltatás alatt értendő különösen a hírlevelek küldése (akár reklám tartalommal is), illetve a webáruházon belüli vásárlások, vásárlási célú megkeresések kezelése, teljesítése.

Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: Grt.)
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

Adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az Szolgáltató által végzett adatkezelések célja:

 • Szolgáltatás nyújtása,
 • felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),
 • működési problémák elhárítása,
 • hírlevelek küldése,
 • Webáruház üzemeltetése.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek

Adatkezelés időtartama
A Szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatosan megadott személyes adatokat az adat megadójának hozzájárulása alatt kezeljük, addig amíg az érintett nem kéri adatai törlését.
A Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértéken felüli adatkezeléshez adott hozzájárulás szintén bármikor, korlátozás nélkül, és ingyenesen visszavonható.
A hozzájárulás visszavonása, az adatok törlése bármikor kérhető a helena@helena.hu e-címen, továbbá hírlevél esetén a levelek alján található link segítségével is.
A vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló törvény rendelkezésének megfelelően 8 év az adatkezelés időtartama.

Adatkezelő által kezelt személyes adatok
Az Szolgáltató egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához. A kötelezően megadandó adatok alapvetően az alábbiak:

Vásárlási szolgáltatás esetén:

 • név,
 • e-mail cím,
 • jelszó,
 • cím (+ számlázási és szállítási cím, ha ettől eltérő),
 • telefonszám,
 • életkor.

Hírlevél szolgáltatás esetén:

 • név,
 • e-mail cím.

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. futárszolgálat) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adattovábbítás futárszolgálat részére
Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adattovábbítás célja: Szállítás lebonyolítása.
A továbbított adatok köre: Név, cím, telefonszám, email cím, tranzakciós összeg.
Az adatokat a következő adatkezelőnek továbbítjuk:
MAGYAR POSTA ZRT.
Cím: Budapest X. ker. Üllői út 114-116.
Elérhetőség: telefonszám: +36-1-767-8282 E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Adatvédelmi tájékoztató: www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Adatbiztonsági intézkedések
Bár az Szolgáltató a jogszabályi előírások alapján és a standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít az adatok biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.
A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét, és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Szolgáltató által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.
Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az Szolgáltató köteles lenne a megkereső állami hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden jogszabályi feltétele adott, úgy a hatóság kérésének eleget tesz, mert azt nem tagadhatja meg. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

 „Cookie”-k és „web beacon”-ök elhelyezése, célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Szolgáltató kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Szolgáltatóhoz került adatokat az Szolgáltató nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.
A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 • beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Szolgáltató cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
 • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.
Az Szolgáltató által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.
A fenti célokból az Szolgáltató weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt „clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

Jogok gyakorlása, jogorvoslat
A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az helena&helena.hu e-mail címen. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba történő bejelentkezés útján érhetnek el.
Amennyiben az Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait, vagy jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes, vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja, vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Szolgáltató megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Szolgáltató megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Jogorvoslati lehetőséggel (bírósági eljárás mellett), vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Az Adatvédelmi Nyilvántartás szerinti adatkezelési számok:
Webáruház: NAIH-71921/2014.
Hírlevél: NAIH-71922/2014.

Az Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát.
Az Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató módosítására.